➤ Ska islamisk sharia-lag anses ha högre prioritet än västerländsk nationell civilrätt i europeiska domstolar? Den frågan ska Europadomstolen för mänskliga rättigheter inom kort avgöra.

Det konkreta målet som ska avgöras och som kan bli prejudicerande handlar om en arvstvist mellan muslimska migranter i Grekland. En hustru till en avliden man ärvde i enlighet med grekisk lag hela makens kvarlåtenskap.

Mannens två systrar menar dock att detta strider mot muslimsk sharia-lag som i stället föreskriver att de ska få del av arvet. Systrarna anser också att tvisten ska avgöras av den lokala muftin och inte av grekisk domstol.

Som skäl anför systrarna att mannen inte levde i det grekiska majoritetssamhället utan i det parallella och separatistiska ’muslimska civilsamhälle’ som i likhet med många andra länder med hög invandring uppstått i Grekland. Grekisk lag bör därför inte gälla, resonerar systrarna. I stället bör sharia tillämpas.

En ideell organisation i Storbritannien som kallar sig Christian Concern har engagerat sig i målet. Som skäl för det anger man i ett pressmeddelande på organisationens webbplats ”fallets vikt för europeisk lagstiftning och implikationerna för Europas länder, inklusive Storbritannien”.

Vi har engagerat oss i fallet i syfte att tydliggöra att sharia-lag är fundamentalt inkompatibel med mänskliga rättigheter” skriver organisationens talesperson Tim Dieppe. ”Vi hoppas och ber för att domarna ska inse detta och agera i enlighet med den insikten.

Christian Concern beskriver sharia-lag som diskriminerande och att organisationens engagemang i det aktuella fallet sätter ljuset på en rad problem som emanerar från tillämpning av sharia-lag i Storbritannien.

Enligt Dieppe finns i Storbritannien idag uppskattningsvis runt 85 sharia-domstolar. Christian Concern menar att detta är problematiskt.

Tillämpningen av sharia har lett till att parallellsamhällen har uppstått i Storbritannien” konstaterade Dieppe i ett uttalande till CBN News. ”Sharia har på ett oproportionerligt sätt påverkat kvinnors rättsliga ställning i landet och tillerkänner dessutom inte icke-muslimer några juridiska rättigheter överhuvudtaget.

Varje domslut från Europadomstolen som stödjer tillämpning av sharia-lag skulle ytterligare bidra till den växande segregationen av muslimer i England och deras disassociering med demokratiska och brittiska värderingar.

Ett domstolsutslag som ger företräde för sharia-lag framför landets civilrättsliga lagar skulle utgöra ett alarmerande prejudikat för samtliga länder i Europa, medan ett utslag som klargör att nationell civilrättslig lagstiftning har företräde framför sharia-lag skulle innebär juridiska fördelar för hela Europa.

Vi hoppas att Europadomstolen upprätthåller sin tidigare linje om att sharia-lag är inkompatibel med ett demokratiskt samhälle. Om domstolen skulle besluta att sharia-lag borde ha tillämpats i det aktuella rättsfallet, skulle det d efacto betyda att sharia-lag får högre juridisk status än ett lands inhemska lagstiftning, även i fall där inblandade parter inte samtycker till att sharia-lag ska tillämpas.”

I Grekland har premiärministern aviserat ett lagförslag som innebär att sharia-lag kan tillämpas på frivillig grund. Enligt förslaget har nationell civilrätt generellt företräde framför sharia men om samtliga parter i ett civilrättsligt mål vill att sharia-lag ska tillämpas i stället så ska så kunna ske.

Europadomstolens utslag väntas komma någon gång under de närmaste månaderna. Domstolens utslag kan inte överklagas.

Samtidigt utgör Europadomstolen (i motsats till EU-domstolen) inte någon högre prövningsinstans för utslag i nationella domstolar. Dessa behöver alltså inte följa Europadomstolens utslag. I stället blir det en fråga för ländernas politiker att besluta om lagarna ska ändras för att landet ska anses följa de konventioner om mänskliga rättigheter som man förbundit sig att efterrätta sig.