Närmare två miljarder kronor betalas varje år ut av skattebetalarnas pengar i statsbidrag till studieförbunden för att de ska bedriva folkbildning. Förbunden har varit i blåsväder tidigare för oegentligheter och nu visar en färsk granskning som Riksrevisionens företagit att pengarna betalas ut utan kontroll och uppföljning. Om tillsynen gjorts skulle man ha upptäckt att statsbidragen i stor utsträckning går till helt andra saker än vad de är avsedda för.

I Sverige finns et tiotal studieförbund, många med kopplingar till de politiska partierna. Tanken är att de ska bedriva så kallad folkbildning, från början en del av det socialdemokratiska folkhemsbygget för att erbjuda arbetarklassen möjligheter till sådan bildning som medel- och överklass tidigare hade bättre tillgång till.

Socialdemokratiska ABF har samtidigt utgjort ett av Socialdemokraternas många korporativa ben för att driva politisk opinion. De övriga partierna har därför tagit efter för att balansera upp spelplanen.

Paraplyorganisation för studieförbunden är den ideella organisationen Folkbildningsrådet. Rådet och studieförbunden får varje år en påse skattepengar på två miljarder in blanco i förhoppningen att de är så hederliga att de inte fuskar med bidragen. Den förhoppningen har dock med tiden kommit alltmer på skam. Samhällsmoralen är inte längre vad den en gång var.

Omfattande fel och fusk

Tillsynsorganet Riksrevisionen har nu granskat hur Folkbildningsrådet och förbunden sköter kontrollen och uppföljningen av hur pengarna används. Det man funnit är dystert. I samtliga led finns allvarliga brister och stora summor bidragspengar från skattebetalarna går till helt andra saker än de är ämnade för.

– Det finns indikationer på att bidrag har gått till privat konsumtion, allmänt verksamhetsstöd eller för att subventionera kommersiell verksamhet, berättar Ann-Mari Skorpen, som varit projektledare för granskningen.

Och det är bara det som Riksrevisionen kunnat kontrollera. I många fall saknas helt dokumentation för vart pengarna har tagit vägen. Mångmiljonbelopp slussas runt i systemet med endast muntliga överenskommelser.

Under granskningen har Riksrevisionen fått indikationer på att delar av den redovisning man fått in är påhittad av förbunden i efterhand och inte funnits förrän myndigheten frågat efter den.

Uppemot 60 procent av pengarna till studieförbunden har tidigare bedömts försvinna i rent fusk. Den bilden bekräftas av att Riksrevisionen nu i hälften av sina stickprovskontroller kom fram till att pengarna betalats ut felaktigt.

Problemet är inte nytt och både Folkbildningsrådet och förbunden har tidigare fått kritik och uppmaningar om att förbättra sina kontroller. Så har dock skett endast på marginalen. Fortfarande betalas pengar ut helt utan redovisning vilket lett till omfattande fel och fusk.

Problem att förbunden ska kontrollera sig själva

Riksrevisionen pekar i sin nya granskning på att det finns ett grundproblem med att rådet och förbunden ska granska sig själva. Det skapar incitament för att gömma undan fusk och fel för att inte riskera att statsbidragen dras in eller minskas. Granskningen visar också att just detta sker.

Tillsynsmyndigheten ger även regeringen kritik för att slussa iväg skattemiljarderna till studieförbunden utan några kontroller och uppföljning. Det duger inte anser man på Riksrevisionen.

– Kontrollen av hur statsbidraget hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas väsentligt, slår riksrevisor Helena Lindberg fast.

Riktar uppmaningar till regeringen och förbunden

Riksrevisionen uppmanar nu regeringen att se till att få in återrapportering från Folkbildningsrådet. Dessa rapporter ska innefatta vilka riskanalyser man gjort, hur man hanterar avvikelser (fel och fusk), vilka kontroller och uppföljningar som gjorts samt redovisning av de enskilda studieförbundens ekonomi.

Folkbildningsrådet uppmanas i sin tur att klargöra för studieförbunden vilka villkor beträffande att inkomma med underlag som gäller för att få statsbidrag utbetalda till sina verksamheter och att allt som sker i förbunden dokumenteras så att det kan granskas i efterhand.

Man vill vidare att Folkbildningsrådets uppföljning sammanställs tillsammans med de uppgifter man får in från studieförbundens efterkontroller så att en samlad efterkontroll enklare kan göras.. Rådet ska ha ansvar för att så sker och att den rapportering man vidarebefordrar till regeringen är fullständig och korrekt.

Alltsammans är dock endast rekommendationer från Riksrevisionen. Formellt mandat att besluta om skarpa regeländringar för att säkerställa att skattepengarna hamnar rätt har bara regering och riksdag.