Justitiekanslern (JK) lägger ned anmälan mot Samhällsnytt efter en publicering av ett videoklipp där flera personer stampade en ensam flicka i huvudet påhejade med orden, ”döda henne wallah”. Publiceringen hade anmälts för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring

Det var den 19 februari som Samhällsnytt uppmärksammade och återpublicerade videoklippet som först hade lagts ut på den sociala medier-plattformen Snapchat.

VIDEO: Gäng stampar flicka i huvudet: ”Döda henne wallah”

I klippet syntes hur flera personer stampade och slog flickan över kroppen medan hon filmades samtidigt som en annan person hetsade på situationen med orden ”döda henne wallah” (arabiska för svär på Gud, reds. anm.), ”fucka revbenen” och ”stampa revbenen”.

JK avvisar anmälan

Publiceringen anmäldes för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Den 27 mars meddelade justitiekansler Mari Heidenborg beslut i ärendet.

Myndigheten slår fast att det inte finns anledning att anta att olaga våldsskildring har begåtts i samband med artikeln hos Samhällsnytt. Vidare framgår det även av beslutet att anmälaren har önskat att JK ska göra vissa uttalanden om allmän åklagares behörighet när det gäller publiceringar på Twitter.

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. Ett utgivningsbevis har utfärdats för webbplatsen konto.samnytt.se. Den omfattas därmed av grundlagsskydd enligt 1 kap. 4 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring innefattar enligt 5 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att någon genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids. Gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga är dock inte straffbara.

Den aktuella filmen visar en allvarlig och hänsynslös typ av våld som flera personer utövar mot en person som större delen av tiden ligger ned. Filmen är 39 sekunder lång. Våld förekommer under en betydande del av tiden. Det är ändå inte klart att våldet är att betrakta som grovt på det sätt som krävs i bestämmelsen om olaga våldsskildring. Skildringen av våldet kan inte heller betecknas som närgången eller utdragen i straffbestämmelsens mening.

Det finns av dessa skäl inte anledning att anta att olaga våldsskildring har begåtts genom den aktuella artikeln på konto.samnytt.se. Artikeln innefattar inte heller något annat yttrandefrihetsbrott. Förundersökning ska därför inte inledas.

Webbplatsen twitter.com omfattas inte av skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Justitiekanslern är alltså inte behörig åklagare i detta fall och vidtar därför inte någon åtgärd beträffande publiceringen på Twitter. Det saknas skäl för Justitiekanslern att, som anmälaren önskat sig, uttala sig om allmän åklagares behörighet i denna del. Ärendet har föredragits av Claes Lewenhaupt. I ärendets beredning har även byråchefen Daniel Kjellgren deltagit.