Bara de senaste två åren kan runt 35 000 personer, asylsökande och anhöriga, felaktigt ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det medger Migrationsverket efter att en intern utredning visat att var femte asylbeslut fattats på undermåliga utredningar och underlag. Några personer kan också ha fått avslag på felaktig grund.

De senaste två åren har cirka 180 000 uppehållstillstånd beviljats för asylsökande och anhöriga till migranter. Om Migrationsverkets egna fynd stämmer innebär det att runt 36 000 personer kan ha fått stanna i Sverige trots att de borde ha fått avslag.

Erfarna handläggare menar att rättssäkerheten har urholkats. De främsta orsakerna uppges vara att regeringen satt press på verket att avverka fler ärenden och på kortare tid – i synnerhet efter systemkollapsen 2015 – samt att man anställt tusentals nya handläggare i princip direkt från gatan och utan introduktionsutbildning, vilkas kompetens att arbeta med asylärenden därför kan ifrågasättas. Inte sällan har handläggarna själva haft asylrelaterad invandrarbakgrund, vilket även lett till frågetecken kring deras opartiskhet.

Vid sidan av Migrationsverkets egen utredning vittnar höga jurister vid migrationsdomstolarna om att en stor andel av de ärenden som landar på deras bord är undermåligt genomförda. En kategori där ärendena utpekas som särskilt bristfälliga är de som rör så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”. Framför allt gäller kritiken att för få medicinska ålderstester har utförts på personer som det funnits skäl att misstänka varit över 18 år.

I ett och annat ärende kan också avslag ha meddelats felaktigt, men främst handlar det om felaktiga beviljanden. Risken för ett felaktigt avslag är liten eftersom i princip alla avslag från Migrationsverket granskas och prövas av två rättsinstanser, en migrationsdomstol och därefter Migrationsöverdomstolen.

Beviljanden prövas inte alls och felaktigt utdelade uppehållstillstånd upptäcks därför inte. Kritiska handläggare uppger att det betraktas som ”ett skamfyllt misslyckande” att erkänna att man gjort fel och gå tillbaka och rätta ett felaktigt beslut. Därför och på grund av tidspress sker inte heller någon intern ärendegranskning på Migrationsverket att tala om.

När externa aktörer och journalister som MigiLeaks försökt granska ärenden där uppehållstillstånd medgetts på felaktiga grunder har regeringen försökt stoppa detta genom att via myndigheter skrämma och hota granskarna med repressalier.

Nio av tio som söker asyl i Sverige kan inte uppvisa några giltiga ID-handlingar. Kastade ID-handlingar hittas regelbundet, vilket antyder att asylsökande haft ID-handlingar tills man anlände till Sverige men här velat dölja sin verkliga identitet för myndigheterna i sin asylansökan.

Det finns dessutom en regel som säger att alla uppgifter som lämnas av en asylsökande som inte kan styrkas och där det råder osäkerhet om riktigheten ska tolkas till den asylsökandes fördel. Hellre fria än fälla. Nytt rekord i andel beviljade ärenden sattes 2016.

Det är också de felaktiga beviljandena, inte avslagen, som har betydelse för Sverige. Varje uppehållstillstånd för en asylsökande eller anhörig innebär miljontals kronor i kostnader för skattebetalarna och utsätter välfärdstjänster, bostadsmarknad, skola och andra system i det svenska samhället för stora påfrestningar.

Den dåligt fungerande integrationen leder utöver detta även till omfattande sociala problem och ökad grov kriminalitet i så kallade ’utsatta områden’. En person som felaktigt beviljats uppehållstillstånd kan också vara en terrorist eller krigsförbrytare och ha en kriminellt cv redan innan ankomsten till Sverige.

Vänsterliberala Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan rapporterar på söndagen i en gemensam betalartikel om de omfattande missförhållandena i Migrationsverkets verksamhet. Med nedslag i enskilda avslagsärenden vill man med emotionell journalistik ge intryck av att problemet är felaktiga avslag. I sin sammanfattning tvingas Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan dock medge att ”…förmodligen är det fler som egentligen inte haft asylskäl som slunkit igenom när Migrationsverkets handläggare struntat i att kontrollera den asylsökandes identitet och skyddsskäl tillräckligt noga”.

Tidningen skriver också i ett citat från Migrationsverkets internutredning att ”bristerna är mest uppenbara i alla de bifall som utan närmare motivering getts till tiotusentals syrier”. Vad som avses är att Migrationsverket efter ett tjänstemannabeslut kollektivt beviljat uppehållstillstånd för alla som uppgett sig ha flytt från krigets Syrien, detta utan att utreda om det verkligen förhåller sig så.

Även regeringen medger att felaktiga avslag inte är något stort problem, att det inte är på det sättet bristerna i handläggningarna slår. Det säger migrationsminister Heléne Fritzon via Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer som hon hänvisar till som regeringens talesperson i frågan.

– Man måste förstå att systemet är större än Migrationsverket. Det finns rättssäkerhetsgarantier inbyggda. En asylsökande som riskerar att avvisas får ett offentligt biträde som ju har i uppdrag att peka på brister. Dessutom kan man överklaga till Migrationsdomstolen, förklarar Beijer för Helsingborgs Dagblad och menar att det i princip eliminerar risken för felaktiga avslag.

Svaret är jakande på en följdfråga från Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan om Beijer med sitt svar menar att det stora problemet är att personer får ja på felaktig grund, inte att de felaktigt får nej.

– Ja, processystemet har ju inbyggda garantier mot att man ska utvisas felaktigt. Däremot är kedjan mycket kortare för den som fått bifall. Positiva beslut överprövas ju inte.

Beijer medger sammanfattningsvis att utredningen visar att det på Migrationsverket finns ”en förbättringspotential” för framtiden. Däremot sägs inget om några planer på att gå tillbaka i tiden och granska och riva upp de flera tiotusentals uppehållstillstånd som kan ha beviljats felaktigt bara de senaste åren.