SD vill kraftigt revidera eller helt avskaffa vad man uppfattar som en vänsterpolitiserad diskrimineringslag. Fackförbunden rasar och kallar lagen ”nödvändig för en fungerande arbetsmarknad”.

De grupper som träffas av Sveriges diskrimineringslag är nästan samtliga sådana som är i linje med den identitetspolitiska vänsterns politiska uppfattning om ett Sverige där vita, heterosexuella cis-män med judeokristet kulturell bakgrund misogynt, rasistiskt, islamofobiskt och homofobiskt förtrycker alla andra.

I lagen omnämns kön (kvinnor), sexuell läggning (homosexuella), könsöverskridande identitet eller uttryck (..TQI-personer), etnisk tillhörighet (invandrare) och religion (muslimer). Samtidigt exkluderas grupper som som ligger utanför vänsterns intressesfär. Det gäller bland annat personer med värdekonservativa åsikter. Exempelvis har en omfattande och delvis strukturell och institutionaliserad diskriminering under lång tid pågått mot Sverigedemokrater.

Ett löfte från Sverigedemokraterna har varit att se över och eventuellt skrota diskrimineringslagen. Partiet pekar på att diskriminering generellt täcks av annan lagstiftning och att den särskilda diskrimineringslagen ger vissa utvalda grupper en särställning men utelämnar andra som minst lika ofta är föremål för diskriminerande behandling i samhället.

LÄS MER: Jomshof (SD): Avskaffa diskrimineringslagen

Fackförbund till storms mot SD-förslag

I en ordväxling på Aftonbladets debattsida anklagar Akademikerförbundet SD för att vilja ta bort något som ”är avgörande för en fungerande arbetsmarknad” och kallar partiets förslag för en ”attack”. I en replik bemöter SD:s riksdagsledamot och numera ordförande i riskdagens justitieutskott anklagelserna.

Det är Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers som går till storms mot Sverigedemokraternas förslag att skrota diskrimineringslagen i dess nuvarande form SSR organiserar i huvudsak socionomer, beteendevetare, och samhällsvetare – yrkesgrupper som ofta kritiseras för att ha en överlag vänsterliberal politisk slagsida.

LÄS ÄVEN: Muslim förlorade bidrag efter vägran att ta jobb – kräver diskrimineringsersättning

Enligt Erkers ger diskrimineringslagen inte alls någon gräddfil för vissa grupper. Eftersom SD-förslaget har kommunicerats av partiets riksdagsledamot Richard Jomshof som numera också är ordförande för riksdagens justitieutskott, skjuter Erkers i sin debattartikel på honom. Hon beskriver Jomshof som ”ett hot” och hans förslag som ”en attack”.

Erkers tycker sig inte se att lagen, vare sig i hur den är skriven eller hur den tolkas, ger exempelvis kvinnor, homosexuella, muslimer eller invandrare några fördelar framför män, heterosexuella och svenskar. Majoriteter är lika skyddade som minoriteter och lagen neutralt skriven, anser hon.

LÄS ÄVEN: STUDIE: Myt att kvinnor diskrimineras vid tillsättning av professorer

SSR:s ordförande vidgår dock att den promille av befolkningen som utgörs av personer med så kallad könsöverskridande identitet har ett starkare skydd än personer som identifierar sig som det kön de i den biologiska verkligheten tillhör och som utgör en överväldigande majoritet av befolkningen.

Erkers spekulerar sedan i att Jomshofs ”föreställning” om att diskrimineringslagen gynnar vissa grupper kan bero på justitieutskottsordförandens ”okunskap om hur lagstiftning fungerar” och bristande förståelse för rättsstatens principer.

LÄS ÄVEN: Vägrade skaka hand med manlig chef – får 40 000 kronor i ersättning för diskriminering

SSR-ordförande går sedan vidare med påståenden om att svensk arbetsmarknad genomsyras av ”diskriminerande strukturer” där företagare påstås välja bort kompetent arbetskraft som skulle stärka företagets konkurrenskraft till förmån för att anställa mindre kompetenta personer som försvagar företagets ställning i näringslivet. Varför företagare skulle agera så irrationellt förklaras inte av Erkers.

Erkers går så långt som att hävda att ett avskaffande av den särskilda diskrimineringslagen skulle ”strida mot internationella konventioner och EU-direktiv”.

Tillbakavisar anklagelserna

I en replik avvisar Richard Jomshof tillsammans med medskribenten Magnus Persson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Erkers anklagelser och slår fast att ”Sverigedemokraterna står upp för ett samhälle där alla medborgare är lika inför lagen” och där alla har ”samma rättigheter och möjligheter men också samma skyldigheter”.

Men enligt Jomshof och Persson är det inte så idag – och inte på det sätt som det vanligtvis framställs från vänsterhåll. Diskrimineringen på arbetsmarknaden drabbar i stället i stor omfattning Sverigedemokrater. Och inte minst är det fackförbund som står för diskrimineringen.

LÄS ÄVEN: Inga borgarrådsposter till SD i Stockholm: ”Odemokratiskt”

Richard Jomshof har tidigare vittnat om sin personliga erfarenhet av att bli av med lärartjänster på grund av sin partitillhörighet, trots att han som lärare var omvittnat omtyckt av eleverna. Magnus Persson säger sig ha liknande erfarenheter.

Allmänt blir många medlemmar i SD ”illa behandlade och utsatta för regelrätt diskriminering, detta enbart baserat på val av partibok”, skriver replikförfattarna. Man nekas anställningar, blir av med jobb och kastas även ut ur sina fackförbund – något som Jomshof och Persson menar utgör ”ett direkt hot mot den svenska modellen”.

LÄS ÄVEN: Facket rensar ut SD-politiker – får inte vara kritisk till invandring och månggifte

Jomshof, Persson och andra SD-medlemmar vittnar samfällt också om att man när man drabbats av den här sortens diskriminering inte upplevt sig ha något som helst skydd i diskrimineringslagen:

I dessa fall finns det ingen diskrimineringsombudsman som har kommit till vår hjälp, ingen lagstiftning som står upp för åsiktsfriheten och rätten att engagera sig i ett politiskt parti utan risk för repressalier.

LÄS ÄVEN: Var aktiv medlem i SD – blev utslängd från facket

I de fall vi har sökt hjälp hos våra fackförbund har vi mötts av nonchalans och ibland också ett direkt förakt, vilket är min (Richard Jomshof) erfarenhet när jag sökte hjälp hos Lärarnas riksförbund.

Politiker ”oftast på vänsterkanten” och medias ledarskribenter har tvärtom i stället försvarat diskrimineringen av Sverigedemokrater. ”Detta är fakta, det är så verkligheten allt för ofta har sett ut”, skriver man.

LÄS ÄVEN: Patrik uttryckte stöd för SD – blev nekad jobb på grund av ”olika värderingar”

Om Sverige ska ha en särskild diskrimineringslag vill Sverigedemokraterna att den ”omfattar alla typer av otillbörlig särbehandling, inte bara de befintliga diskrimineringsgrunderna, utan även diskriminering på grund av politisk åskådning”.

Med hänvisning till vad Erkers skriver om internationella konventioner och EU-direktiv slår Jomshof och Persson fast att SD:s krav är ett ”som även Europakonventionen ställer upp på men som inte finns i svensk lagstiftning”. Det är något som SD motionerat om i riksdagen men som de övriga partierna sagt nej till.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrater inte välkomna hos LO-fackförbund

Det finns också ett Sverigedemokratiskt kongressbeslut från förra året på att partiet ska verka för en lag som inte räknar upp en rad godtyckliga skyddsvärda grupper utan är skriven så att den träffar ”all otillbörlig särbehandling”. Det kan även vara sådant som beskrivs som positiv särbehandling men i andra änden innebär att någon annan diskrimineras på ett otillbörligt sätt.

De två utskottsordförandena avrundar med att slå fast att det ”borde vara uppenbart” för Erkers och alla andra att Sverigedemokraternas avsikt med att ändra lagen inte syftar till att göra det lättare att diskriminera någon utan tvärtom svårare, bland annat genom att ”diskriminering på grund av politisk åskådning skyddas”.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrat valdes till fackordförande – petas nu

Man riktar också en uppmaning till Erkers och Akademikerförbundet SSR att ägna mindre tid åt att misstänkliggöra SD:s förslag om ett förstärkt skydd mot diskriminering som dess motsats och mer tid åt att själva verkar för en mer heltäckande diskrimineringslag. Erkers agerande menar man vittnar om att ”flera i Sverige har en del att lära på området”.

Går före i SD-styrda kommuner

I SD-styrda kommuner går man före nationell lagstiftning och skriver in politisk åskådning i de kommunala riktlinjerna om otillåten diskriminering. En sådan kommun är Sölvesborg där kommunens starka kvinna Louise Erixon redan i början av den förra mandatperioden såg till att hålen diskrimineringsreglerna täpptes till.