I Sverige beslöt riksdagen 2009 ovanför väljarnas huvuden och utan föregående debatt att göra äktenskapslagen könsneutral. I Rumänien får medborgarna nu, tack vare en värdekonservativ organisations initiativ, en demokratisk möjlighet att ta ställning i frågan genom folkomröstning.

Helgen kan markera en glädjens milstolpe för Rumäniens många familjekonservativa. Tre miljoner namnunderskrifter har samlats in av organisationen Koalitionen för familjen, vilket innebär att en folkomröstning ska hållas och vars resultat kan leda till att landets äktenskapslag ytterligare skyddas som en institution för en man och en kvinna.

Samkönade äktenskap är idag inte tillåtna i Rumänien. Det folkomröstningen syftar till är att ytterligare säkerställa att detta inte enkelt kan ändras i framtiden. Genom att i grundlagen definiera äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, vill man försäkra sig om att en legalisering av samkönade äktenskap inte kan ske utan att politikerna för ut frågan i samband med allmänna parlamentsval.

HBTQ-aktivister i Rumänien höll nyligen en demonstration där man manade till bojkott av den demokratiska folkomröstningen. Man hoppas genom detta få ned valdeltagandet till under 30 procent, vilket skulle göra resultatet ogiltigt.

Som skäl anförs från HBTQ-håll också att frågan överhuvudtaget inte borde avgöras av folket eftersom det finns vissa personer som tar folkomröstningen som en förevändning för att sprida hat mot könsavvikande personer. Man hävdar också att bevarandet av det traditionella äktenskapet är att ”sätta kurs mot ett mer auktoritärt styre” och att det öppnar upp för begränsningar av andra minoritetsgruppers rättigheter.

LÄS ÄVEN: Viger inte samkönade par – nyanställd präst i Göteborg kritiseras och försvaras

Folkomröstningsförespråkarna menar å sin sida att enskilda hatiska övertramp inte kan tas som intäkt för att sätta demokratin ur spel. Man hänvisar också till att homosexualitet i Rumänien är avkriminaliserat och att det finns lagar som skyddar homosexuella mot diskriminering och hatbrott.

Rumänien har till och med fått beröm av människorättsorganisationen Human Rights Watchs (HRW) för att ha ”gjort exemplariska framsteg för att bekämpa kränkningar av hbtq-personer”. Att bevara äktenskapet som den institution för den traditionella kärnfamiljen som den alltid har varit, menar man från familjekonservativt håll handlar om något helt annat. I den frågan får man dock inte medhåll från HRW som menar att ett ”ja” kan innebära att Rumänien bryter mot artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Rumänien blir, om de familjekonservativa får som de vill, inte det första landet i Europa att slå vakt om det traditionella äktenskapet och säga ”hit men inte längre” beträffande den våg av vänsterliberalisering som kännetecknar många andra länder, däribland Sverige, på det familjepolitiska området. Tidigare har bland annat Lettland och Kroatien grundlagsskyddat äktenskapet.