DEBATT • Hösten 2023 riskerar Sverige sin suveränitet gällande folkhälsa om vi tillåter att WHO blir en överstatlig styrande organisation med oantastlig beslutanderätt.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslås nu få genomgripande förändringar i sin författning, de internationella hälsoförordningarna, IHR – International Health Regulations. Förändringarna innebär i praktiken att WHO blir ett styrande organ istället för ett rådgivande organ vid framtida pandemier eller hälsokriser.

LÄS MER: WHO:s planer på att bli global hälsoauktoritet möter motstånd

Om en majoritet av medlemsländerna inte motsätter sig förändringarna innebär det att WHO får juridiskt bindande makt över Sverige och Sveriges befolkning samt övriga medlemsländer vid en av WHO utlyst hälsokris.

WHO är varken en oberoende eller demokratiskt folkvald organisation och finansieras idag till stor del av privata globala lobbyorganisationer och företag vilka har starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik. Det är därför oacceptabelt att WHO tillåts bli en överstatlig organisation med makt att styra över Sveriges folkvalda regering och befolkning vid framtida hälsokriser eller pandemier. 

Sveriges avslag till de föreslagna förändringarna och det globala pandemiavtalet brådskar! 

Uppdateringarna och revideringarna av WHO:s författning, IHR, påbörjades i januari 2022 och diskuterades av WHO:s beslutade organ World Health Assembly under det årliga ”stormötet” i maj 2022 och maj 2023.

En av de många ändringarna i IHR som diskuterades under mötet var en paragraf (Artikel 59) som ger medlemsländerna en tidsfrist på sex alternativt 18 månader att avslå ändringsförslag i IHR. Längden på tidsfristen styrs, enligt samma föreslagna paragraf, av vilken typ av ändringsförslag som avses. Om avslag eller invändning till ändringsförslag inte ges inom given tidsfrist, blir förändringarna juridiskt bindande för de enskilda nationerna och dess befolkning.

Senast i november 2023 måste de länder som inte stödjer de första förändringarna av IHR som antogs den 27 maj 2022 på Världshälsoförsamlingens (WHA:s) årliga möte ge sitt tydliga avslag. Det räcker dock med enkel majoritet för att förslagen ska bli gällande för alla medlemsländer.

Tre nya dokument med över 300 förslag på förändringar av det internationella hälsofördraget IHR har även presenterats sedan dess på WHO:s hemsida. Förändringar som alltså kommer att antas och bli bindande inom 6-18 månader om inte en enkel majoritet av WHO:s medlemsländer motsäger sig detta. Förhandlingarna om förändringarna sker i regel bakom stängda dörrar och den svenska regeringen har inte ens velat meddela i förväg vilka representanter Sverige skickade till WHO:s senaste möte i maj i Geneve.

Den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarnas innebörd är helt oacceptabel. Vi bedömer därför att Sverige för att bevara sin suveränitet behöver lämna WHO såsom organisationen finansieras och styrs i dagsläget.

Andreas Sidkvist, partiledare MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati
Lotta Harming, Sjuksköterska, grundare Sjuksköterskeuppropet
Hans Zingmark, läkare, specialist i intern- och lungmedicin, Läkaruppropet

Manifestation och namninsamling

Söndag 1 oktober klockan 15.00 håller ’Exit WHO’ en manifestation på Södermalm i centrala Stockholm. Startplatsen är Tjurbersgparken med slutdestinationen Medborgarplatsen. Läs mer HÄR.

Vidare finns det en namninsamling som nu har över 18 000 underskrifter. Ett öppet brev ska lämnas över till regeringen och riksdagen. Läs mer HÄR