➤ JO-BESLUT Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att inte vidta några utredningsåtgärder med anledning av de många anmälningar som inkommit mot Svenska Institutet och det omfattande åsiktsregister över ”högerextremister” och ”näthatare” som myndigheten upprättat.

I maj i år fick Svenska Institutet massiv kritik efter att en person på myndigheten skapat ett register med 14.000 namn som skulle anses ha högerextrema åsikter och/eller vara ”näthatare” och därför blockeras från att kunna se eller kommentera institutets Twitter-konto.

Både åsiktsregistrering och brott mot offentlighetsprincipen
Kritiken utvidgades senare till att gälla även hur myndigheten hanterat åsiktsregistret efter att det uppmärksammats. Enligt lag är registret att betrakta som offentlig handling. Svenska institutet vägrade dock lämna ut registret till de personer som med stöd i Tryckfrihetsförordningen andra kapitel begärt detta och raderade det i stället, också det i strid med tillämpliga lagar.

Många anmälningar till JO
Åsiktsregistret läckte ändå ut och många personer som inte ansåg sig ha några högerextrema åsikter eller ägna sig åt ”näthat” men ändå hittat sitt eget namn i registret anmälde till Justitieombudsmannen, JO, vad de uppfattade som en eller flera lagöverträdelser från myndighetens sida.

I dagarna har alla som JO-anmält Svenska Institutet fått ett brev hem med det beslut som Justitieombudsmannen Cecilia Renfors fattat i ärendet. Beslutet kommer sannolikt som en besvikelse för de många anmälarna.

JO lägger ned ärendet
Trots att Svenska Institutet medgett att registret upprättats på grundval av vilka åsikter man på myndigheten anser att de registrerade personerna har, skriver JO följande:

”När det gäller blockeringslistan ger innehållet i de tillgängliga handlingarna inte stöd för att det varit fråga om en registrering av personer enbart på grund av deras politiska åskådning. Varken det som kommit fram i denna del eller i övrigt ger anledning till några ytterligare åtgärder från min sida.”

Inte heller när det gäller myndighetens hantering av åsiktsregistret i strid med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen anser JO att det finns anledning att vidta någon åtgärd, utöver att i skrivelsen upplysa om vad lagen föreskriver om allmänhetens rätt att ta del av en myndighetshandling.

Oklart om brott även mot PUL
Ingenting i beslutet berör heller huruvida Svenska Institutet gjort sig skyldig till något brott mot Personuppgiftslagen, PUL. Det är oklart om JO lämnat den frågan därhän med hänvisning till att det är Datainspektionens uppgift att ta ställning till lagöverträdelser av det slaget.

Många registrerade är oroliga
Personer som Samhällsnytt har talat med, och som blivit som de upplever åsiktsregistrerade av Svenska Institutet och dessutom föremål för blockering att ta del av vad myndigheten skriver i sociala medier, känner en djup oro över det beslut JO nu tagit.

Man undrar om det nu är det fritt fram för myndigheter att åsiktsregistrera medborgare och stänga ute dem från att ta del av myndighetsinformation på grundval av deras politiska åsikter. Om så är fallet är detta ett allvarligt hot mot demokratin, säger en av de registrerade till Samhällsnytt.