Migrationsverket avslog den afghanska familjens ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen river nu upp beslutet (UM 459-19) och anger som skäl att ett av barnen som fötts med så kallad klumpfot har felbehandlats för detta i Iran där familjen levt i många år. Hela familjen på sex personer får därför stanna i Sverige med permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket konstaterade i sin utredning att familjen inte uppfyller förutsättningarna för att få uppehållstillstånd som flyktingar eller grundat på skyddsbehov och därför inte kan få statusförklaring i någon form. Myndigheten ansåg vidare att inga andra omständigheter förelåg som medför att så kallade synnerligen ömmande skäl kan åberopas.

Inte heller ansåg Migrationsverket att det faktum att familjen i likhet med många andra afghaner inte levt i hemlandet utan i Iran sedan 2008 utgjorde skäl för uppehållstillstånd. Att barnen i familjen under asylprövningstiden uppges ha anpassat sig till Sverige menade myndigheten inte heller kan vara tillräckligt för att låta familjen stanna.

Familjen hade vidare uppgett omständigheter som att de riskerar repressalier i Afghanistan på grund av en markkonflikt kring opiumodling i samband med vilken det påståtts att pappan i familjen ska ha dödat en person. Ytterligare skäl för att inte kunna återvända till hemlandet har av familjen uppgetts vara att man konverterat från sunni till shia.

Det framgår inte varför familjen av dessa skäl relaterade till Afghanistan skulle behöva lämna Iran där man bott i närmare tio år efter de påstådda händelserna. Inte heller klargörs varför man ansåg det nödvändigt att passera ett stort antal säkra länder och bege sig så långt som till Sverige.

Familjen fick hjälp att överklaga beslutet av advokat Joel Dahlin på advokatfirman Process. Förvaltningsrätten i Stockholm, som även fungerar som migrationsdomstol, instämmer i princip med samtliga delar av Migrationsverkets bedömning. I en detalj gör hovrättsassessor Sanna Berg som handlagt målet dock en annan bedömning.

Det gäller familjens idag tolvårige son som föddes med klumpfot och som sedan anses ha medicinskt felbehandlats under familjens vistelse i Iran. Enligt migrationsdomstolen innebär detta att särskilt ömmande skäl ska anses föreligga – trots att sonen i Sverige redan fått omfattande kirurgisk vård där felbehandlingen rättats till.

Familjen beviljas därför permanent uppehållstillstånd. Det är oklart om Migrationsverket avser att överklaga ärendet till Migrationsöverdomstolen.