På senare tid har domstolar tillåtits att vägra lämna ut offentliga handlingar elektroniskt. De hänvisar till ”skydd för personuppgifter” för att endast tillhandahålla dokument i utskriven form. Men för fysiska dokument tar tingsrätter också betalt enligt 15 § avgiftsförordningen. Nu vill regeringen att förskottsbetalning ska kunna krävas utan begränsning, vilket fördröjer och försvårar ytterligare för media att granska.

Det är i en proposition som kom den 11 juni som förslaget presenteras.

Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

Regeringen väljer samtidigt att gå längre än vad utredaren föreslog. Lagrådsremissen menar nämligen att förskottsbetalning endast bör kunna krävas om det finns särskilda skäl, exempelvis om man kan anta att den som begär att få ta del av handlingarna inte kommer att betala för kopiorna.

Men den åsikten delar inte regeringen, som istället vill att myndigheterna fritt ska kunna kräva förskottsbetalning. Som motivering menar de att det kan innebära ett ”utpekande för vissa av dem som utnyttjar offentlighetsprincipen”. Dessutom säger de att det blir svårt med en ”förutsägbar och enhetlig bedömning”.

Regeringen anser att det därför inte bör införas något krav på särskilda skäl för att en myndighet ska få besluta om förskottsbetalning. Promemorians förslag i denna del bör således inte genomföras.

Förslaget får hård kritik

Rebecca Weidmo Uvell, frilansskribent och borgerlig debattör, riktar hård kritik mot regeringens nya förslag. Hon har, i likhet med Samhällsnytts reportrar, stött på problem när man är i kontakt med myndigheter för att få ut allmänna handlingar:

Jag har snart sju års erfarenhet av offentlighetsprincipen. Jag har tyvärr en lista på obstruerande myndigheter och håller föredrag på vilka tekniker vilka myndigheter använder för att få dig att släppa din begäran.

Allt från att inte “se” mailet från början och bara svara på din påminnelse till att helt enkelt svara på en annan begäran och inte skicka det material du begärt utan något snarlikt. Eller att påstå att materialet inte finns.

Att regeringen nu vill ge myndigheter rätt att utan skäl kräva förskott för allt material som överstiger 10 sidor är absurt.

Jag förväntar mig att oppositionen och den lilla rest av opposition som finns kvar hos Folkpartiet kraftigt motsätter sig detta hafsförslag.

Hon efterfrågar också exempel på varför lagförslaget behövs.

Varför bifogas inte exempel från [okynnesbegäret] i förslaget? Att motivera varför en sådan kraftig inskränkning behövs är det minsta man kan begära. 

Även flera remissinstanser uttrycker oro. Skatterättsnämnden, Svenska journalistförbundet och Burlövs kommun avstyrker promemorians förslag om förskottsbetalning helt och anser att möjligheten att kräva sådan riskerar att komma i konflikt med skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen.

Dessutom kritiseras förslaget för att rätten att ta del av allmänna handlingar blir en ekonomisk fråga för enskilda om ett krav på förskottsbetalning införs. Dessutom anser Svenska journalistförbundet att en möjlighet att kräva förskottsbetalning riskerar att försämra de praktiska förutsättningarna för att begära ut handlingar anonymt

”Underlätta inte för politiserade byråkrater att mörka”

Att inskränkningen dessutom sker på bred front på grund av några påstådda missbruk som inte redovisas kritiseras också, sett i ljuset av politiserade myndigheter.

Är det något vi måste göra är det att inskärpa att offentlighetsprincipen gäller samtliga myndigheter för det funkar så där idag. 

Inte göra det ännu lättare för politiserade byråkrater att av ideologiska skäl mörka information medborgarna har rätt att ta del av. 

På senare tid har det inkommit flera rapporter om hur myndigheter mörkat information som media begärt ut. Bland annat Folkhälsomyndigheten, kommuner i information, Arbetsmiljöverket och sedan pekar hon på den politiserade polis som knäböjde i BLM-demonstrationen.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Knäböjande poliskvinnan nyexaminerad och ”har sjukt svårt för vapen”

authorimage