Malmö får årligen flera miljarder i utjämningsstöd. ”Malmö är en attraktiv och snabbt växande stad”, säger kommunstyrelsens ordförande.

Malmö är den kommun som får i särklass mest i det kommunala utjämningssystemet – cirka 4,4 miljarder 2015, där omkring 25 procent av kommunens samlade intäkter utgörs av kommunala utjämningsbidrag.

I ett pressmeddelande på fredagen med rubriken Starkt resultat för Malmö stad 2017 skryter kommunen med ett överskott på 1,1 miljarder kronor – 848 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på 261 miljoner kronor.

Överskottet beror enligt kommunen till största del på ökade skatteintäkter och vinster från markförsäljningar samt lägre kostnader för lokaler, pensioner och personalomkostnader.

Över- och underskott förekommer dock i de enskilda nämnderna. Bland underskotten finns arbetsmarknad- och socialnämnden till följd av höga kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser, förändrade statliga ersättningar samt höga kostnader för hemlöshet.

Vidare heter det att ”det starka resultatet för 2017 innebär att de ekonomiska förutsättningarna för de kommande årens investeringsbehov är goda och att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar” samt att ”resultatet innebär också att kommunallagens krav om en budget i balans uppnås”.

– Malmö är en attraktiv och snabbt växande stad. Både de offentliga och de privata investeringarna är stora. Skatteintäkterna ökar och byggkranarna sträcker sig numera över hela staden. Trots tunga investeringar har vi de senaste åren byggt upp stora överskott som gör oss väl rustade att fortsätta utveckla servicen till Malmöborna och bygga staden hel och hållbar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har just satt spaden i marken för en ny tågstation på Rosengård och vi bygger skolor över hela Malmö. Och vi kommer att fortsätta investera i ett helt och hållbart Malmö. Stadens starka ekonomi gör oss väl rustade för det, även när konjunkturen vänder, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.