Polismyndigheten har nu publicerat sin officiella statistik över årets gängkriminella skjutningar och sprängningar. Facit är att dessa, trots löften om att ”knäcka gängen” och ”paradigmskifte” och polisens ”sluta skjut”-satsningar fortsätter med oförminskad styrka. Rekordmånga oskyldiga utomstående drabbades också under året av det kriminella våldet.

Polismyndigheten har sedan 2017 ett uttalat uppdrag att föra statistik över hur mycket det skjuts och sprängs i Sverige i gängkriminella uppgörelser. Beträffande skjutningar för man bok dels på det totala antalet, dels på de med personskador och dels de med dödlig utgång.

Årets siffror sträcker sig fram till den 15 december. Därefter har det skett minst två ytterligare allvarliga incidenter med personskador – en på en krog i Västerås den 26 december där en man åsamkades livshotande skottskador och där det sedan avlossades ytterligare skott i ett efterspel, och en den 27 december i Stockholmsförorten Vårberg där en yngling skadades och tre misstänkta greps.

Polisen flaggar också för att de nu publicerade siffrorna ska betraktas som preliminära. De kan på marginalen komma att behöva justeras såväl uppåt som nedåt, dels för skjutningar som den ovan som inte hunnit föras in och dels för rapporterade händelser som senare visar sig inte ha varit en skjutning.

En skjutning om dagen

I snitt har det skjutits i kriminella sammanhang någonstans i Sverige en gång varje dag under året. Den redovisade totalsiffran (där ovan nämnda skjutningar efter den 15 december inte är med) landar på 348.

Den geografiska fördelningen är ojämn. I vissa landsändar har det skjutits endast ett fåtal gånger medan regionerna kring Stockholm och Malmö sticker ut ordentligt och står för en god bit över hälften av skjutningarna.

Siffran för antal skottskadade i dessa skjutningar är 100 och för antal avlidna 52. Återigen är detta exklusive de skjutningar som ägt rum efter den 15 december.

Uppåtgående trend

Motsvarande siffror för antal skjutningar, antal skadade och antal avlidna är för 2022 391, 107, 62, för 2021 344, 115, 45, för 2020 379, 119, 47, för 2019 360, 126, 45, för 2018 325, 140, 43, och för 2017 281, 128, 36.

Sammantaget är facit att det gängkriminella våldet fortsätter i oförminskad styrka och att trenden från mätningarnas början kan sägas vara uppåtgående. Detta kontrasterar bjärt mot såväl tidigare S-ledda regeringars löften om att ”knäcka gängen” som den nuvarande Tidöregeringens dito om ”paradigmskifte”.

Rekordår för sprängningar

Statistiken för sprängningar/allmänfarlig ödeläggelse är indelad i antal faktiska detonationer, antal försök och antal förberedelser. Under 2023 sprängdes det 148 gånger i brottssammanhang. Även här sticker Stockholm och Malmö ut.

Antal skadade och avlidna i sprängningar redovisas inte, exempelvis det uppmärksammade fall där en oskyldig kvinna i Uppsala sprängdes till döds i slutet av september i ett gängkriminellt dåd.

Polisen känner utöver de genomförda sprängningarna också till 59 sprängförsök och 134 förberedelser till samma brott under 2023. Motsvarande siffror för antal sprängningar, antal försök och antal förberedelser är för 2022 90, 33, 68, för 2021 79, 10, 69, för 2020 107, 13, 89, för 2019 133, 27, 82, och för 2018 90, 12, 52.

Även här är trenden sammantaget uppåtgående. 2023 sticker ut rejält som rekordår när det gäller antal genomförda sprängningar.

Sticker ut internationellt

Både beträffande skjutningar och sprängningar sticker Sverige också ut internationellt. För att hitta siffror i samma storleksordning viktat för befolkningsmängd måste man gå till länder som anses befinna sig på gränsen till fallerade stater.

Rekordmånga oskyldiga drabbade

2023 sticker dessutom ut som det år då störst antal oskyldiga utomstående skadads och dött eller fått egendom förstörd när de fallit offer för det kriminella vapenvåldet.

Det handlar dels om personer som kommit i vägen för kulor och bomber, dels om att brottslingarna tagit fel på person och dels om att man avsiktligt i hämndsyfte börjat ge sig på föräldrar, syskon och andra släktingar till kriminella.